Regulamin Cateringu Dietetycznego (ważny od 01.11.2023)

Regulamin cateringu dietetycznego TIM Catering

§ 1 Wprowadzenie

 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem timcatering.pl (jest Tomasz Tabaka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Tabaka TIM”, z siedzibą we Wrocławiu (53-633), przy ulicy Kazimierza Michalczyka 13, NIP 8992151372, REGON 932781415, poczta elektroniczna: kontakt@timcatering.com.
 2. Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

 • Ankieta – arkusz z pytaniami i miejscem na odpowiedzi uzupełniany danymi przez Klienta, stanowiący podstawę wykonania dla Klienta indywidualnego Planu Treningowego.
 • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena zawiera koszty dostawy Produktu (Produktów).
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1000 do 3500 kcal dostarczany do Klienta we wskazane w Zamówieniu dni.
 • Kalkulator dietetyczny – narzędzie systemowe służące Klientowi do zbadania jego indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego, służące jako narzędzie wsparcia przy Zamówieniu.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu internetowego, składający zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail.
 • Kodeks cywilny – obowiązująca ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach wynikających z Regulaminu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności/usług Serwisu internetowego
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – usługa elektroniczna udostępniana Klientowi polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dotyczącego Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Plan Treningowy – indywidualny plan ćwiczeń fizycznych przygotowany dla Klienta na podstawie indywidualnych założeń określonych w Ankiecie, przygotowany na okres 4 tygodni, obejmujący opis ćwiczeń, wraz ze wskazaniem sposobu ich wykonania i częstotliwości, liczby powtórzeń oraz wymaganych przerw oraz urządzeń pomocniczych.
 • Podmiot Zewnętrzny – podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Podmioty te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy Produkt – Dieta lub Plan Treningowy, a także inne towary lub usługi znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Cateringu dietetycznego TIM Catering.
 • Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: timcatering.pl
 • Sprzedawca –Tomasz Tabaka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Tabaka TIM” z siedzibą we Wrocławiu (53-633), przy ulicy Kazimierza Michalczyka 13, NIP 8992151372 REGON 932781415, poczta elektroniczna: kontakt@timcatering.com. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 • Strefa dowozu – obszar dostaw Produktu wskazany w zakładce https://timcatering.pl/zamowienie/#/ dostępnej na stronie Serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 • Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi droga elektroniczną należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w UUE.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło i inne umowy o podobnym charakterze.
  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • UPK – obowiązująca ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • UUE – obowiązująca ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 • Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym do zawierania umów, tj.:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: jakakolwiek obsługująca HTML8 (zalecamy Google Chrome lub Mozilla Firefox)
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768px ;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
  6. system operacyjny urządzenia mobilnego: dowolny system operacyjny (Windows, Android, iOS, Linux itp.)
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Zamówienie może obejmować kilka Produktów.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
  Dane osoboweCel przetwarzania
  Imię i nazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
  Adres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
  Numer telefonuNumer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
  Adres dostawyDostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego.
 5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientom zalogowania się do Konta;
  2. podtrzymanie sesji po zalogowaniu się do Konta (za pomocą przeglądarki);
  3. umożliwienie złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży;
  4. umożliwienie skorzystania z usług Koszyka.
 6. W zależności od konkretnych czynności Klienta podejmowanych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu internetowego jednej z podstron Serwisu internetowego albo skorzystania z przekierowania do takiej podstrony Serwisu internetowego lub rozpoczęcia korzystania z konkretnej usługi elektronicznej. Umowa o świadczenie usług ulega w tym zakresie rozwiązaniu w chwili opuszczenia stron Serwisu internetowego, zakończenia komunikacji ze Sprzedawcą za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności w Serwisie internetowym lub zakończenia korzystania z danej usługi elektronicznej. Zawieranie i rozwiązywanie konkretnych Umów o podlega postanowieniom Regulaminu bądź innych regulaminów dostępnych w Serwisie internetowym.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Serwisu internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych dla Sprzedawcy;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu internetowego i realizowania płatności;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Serwisu internetowego, Cen lub opisów Produktów;
 8. Klient zobowiązany jest dodatkowo do:
  terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności.

§ 4 Zamówienie Produktu – zasady ogólne

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez Serwis internetowy, po zalogowaniu się na Konto lub bez jego zakładania, wybór Produktu (Produktów) na konkretną liczbę dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce https://timcatering.pl/zamowienie/#/.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  1. telefonicznie pod numerem: +48 795 584 329, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14,
  2. za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. Klient wypełnia formularz zamówienia, dodając określone Produkty do Koszyka.
 5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu podczas składania Zamówienia.
 6. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

§ 5 Dieta

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Diety oferowanej przez Sprzedawcę, określając jej rodzaj, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w jej skład oraz dni, w które Dieta będzie dostarczana. Poza wskazaniem Diety, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności oraz § 13 Regulaminu.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Wiadomość potwierdzająca Zamówienie zawiera ustalone warunki Zamówienia, a w szczególności liczbę oraz rodzaj Produktu (Produktów), całkowitą Cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu (Produktów).
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków Zamówienia.
 5. Klient ma prawo złożenia Zamówienia maksymalnie dwóch Produktów jako zestaw testowy. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie Zamówienia na Produkt w regularnej Cenie.
 6. Wykluczenia lub zmiany danych elementów diety są możliwe tylko po kontakcie drogą elektroniczną na adres: kontakt@timcatering.com lub kontakcie telefonicznym: +48 795 584 329 poprzedzającym złożenie Zamówienia, każda modyfikacja traktowana jest jak dieta indywidualna i wymaga akceptacji przy wyżej wymienionym kontakcie.
 7. Zamówienie zestawu testowego jest możliwe do realizacji tylko jednorazowo dla każdego Klienta. Zestaw testowy dostarczany jest tylko raz w wybrany przez Klienta dzień z uwzględnieniem dni dostępnych w kalendarzu zamówień na chwilę dokonywania Zamówienia, po Cenie wskazanej w „Cenniku”.
 8. Zamówienie może być składane na wskazane dni w terminach dostępnych do wyboru w kalendarzu zamówień widocznym w panelu zamówień, lub Koncie w Serwisie internetowym. Termin dostawy nie może być ustalony wcześniej niż na 2 dni przed planowana dostawą, z uwzględnieniem wyjątku dotyczącego zamówienia zestawu testowego oraz na 3 dni w przypadku „Diety z wyborem menu”.
 9. Klient może złożyć Zamówienie na Dietę z maksymalnym wyprzedzeniem na 90 dni od dnia złożenia Zamówienia.

§ 6 Warunki realizacji Umowy Sprzedaży Diety

 1. Zamówienia Diety są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie Zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabelach poniżej:
  Tabela 1

  Zmiana/Zamówienie potwierdzone w: Do godz.:Zostanie dostarczone/zmienione w:Zamówienie złożone po godz.Zostanie dostarczone/zmienione w:
  Poniedziałek14środę14czwartek
  Wtorek14czwartek14piątek
  Środę14piątek14sobotę
  Czwartek14sobotę14poniedziałek
  Piątek14poniedziałek14wtorek
  Sobotę14wtorek14wtorek
  Niedzielę14wtorek14środę

  Tabela nr 2 (dla „Diety z wyborem menu”)

  Zmiana/Zamówienie potwierdzone w: Do godz.:Zostanie dostarczone/zmienione w:Zamówienie złożone po godz.Zostanie dostarczone/zmienione w:
  Poniedziałek14czwartek14piątek
  Wtorek14piątek14sobota
  Środę14sobota14niedziela
  Czwartek14niedziela14poniedziałek
  Piątek14poniedziałek14wtorek
  Sobotę14wtorek14środa
  Niedzielę14środa14czwartek
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  1. przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: kontakt@timcatering.com. Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
  2. dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych,
  3. odbiór dostawy i dokonanie płatności gotówkowej.
 3. Godziny w Tabeli 1 i 2 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 4. Godziny w Tabeli 1 i 2 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w Zamówieniu takich jak zmiana Diety lub adresu dostawy.
 5. Odstępstwa od ust. 3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówień w następujących przypadkach:
  1. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  2. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Diety;
  3. braku dokonania płatności za Dietę;
  4. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Koszt dostawy Diety na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w ust. poniżej.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona Cena Produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 10. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu określonego w Zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres Zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 11. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 12. Zrealizowanie Zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 11 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 13. Dokładny wykaz składników w danej diecie dostępny jest dla Klienta po zalogowaniu w panelu klienta na stronie – https://panel.dietly.pl/logowanie-catering?company=timcatering&_ga=2.233657566.1792650887.1688979363-124797682.1688979363 lub w aplikacji Dietly na urządzenia mobilne.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta za jakiekolwiek utracone korzyści. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie jego dostarczenia do Klienta. Od tego momentu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówiony Produkt, a za jego zabezpieczenie odpowiada Klient.
 15. W razie nieodebrania przez Klienta Diety spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 16. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Diety, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 17. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Diety przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
 18. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 19. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania Umowy sprzedaży, określonego w Tabeli 1.
 20. W przypadku zmiany Diety w czasie realizacji Zamówienia, Klient musi dokonać opłaty różnicy w Zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.
 21. Zamówienia są dostarczane w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 18:00 bieżącego dnia do 7:00 dnia kolejnego, zamówienia na sobotę i niedzielę są dostarczane z piątku na sobotę.

§ 7 Plan Treningowy

 1. Plan Treningowy jest Produktem, który może zamówić jedynie Klient składający Zamówienie na Dietę lub który posiada realizowane zamówienie na Dietę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Produkt – Plan Treningowy, wypełnia Ankietę, odpowiadając na wskazane pytania zgodnie z prawdą. Sprzedawca nie odpowiada za prawdziwość i zupełność informacji przekazanych przez Klienta oraz na wpływ tych informacji na oczekiwany przez niego efekt.
 3. Wypełniając Ankietę Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym Dane osobowe. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności oraz § 13 Regulaminu.
  Po wypełnieniu Ankiety Klient zatwierdza przekazane informacje oraz wyraża wymagane zgody. Z chwilą zatwierdzenia informacji przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 4. W wyniku zatwierdzenia informacji przez Klienta w Ankiecie, generowany jest indywidualny kod, który należy umieścić w odpowiedniej rubryce w formularzu Zamówienia lub przesłać na adres Sprzedawcy: kontakt@timcatering.com wraz ze wskazaniem numeru aktywnego Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia i uiszczeniu Ceny, Plan Treningowy, dostosowany do potrzeb Klienta jest dostarczany na wskazany przez niego w Zamówieniu adres mailowy w terminie 24 godzin od chwili zatwierdzenia Zamówienia.
 5. Klient może Zamówić maksymalnie 4 Plany Treningowe w ramach jednego Zamówienia.

§ 8 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Tomasza Tabakę o numerze: 97 2490 0005 0000 4500 9724 0453
  2. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
  3. gotówkowe
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 24 godzin od momentu potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku wpłaty za Zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane, a Umowa sprzedaży wygasa.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 4. Realizacja płatności w formie gotówkowej jest możliwa jedynie w przypadku Zamówień realizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz Zielonej Góry. Klient, przy odbiorze pierwszej dostawy z Zamówienia, uiszcza przedstawicielowi Sprzedawcy Cenę za całość Zamówienia, w gotówce. W przypadku braku uregulowania pełnej Ceny przez Klienta, Zamówienie i Umowa Sprzedaży wygasają.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 UPK, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Diety, o którym mowa w art. 27 UPK, z uwagi na charakter Produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do użycia.
 2. Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Planu Treningowego, o którym mowa w art. 27 UPK z uwagi na charakter Produktu, który służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, na jego zamówienie.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne, rezygnacja z Zamówienia

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy Diety – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. w przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 4. W przypadku niedostarczonego Zamówienia z winy Sprzedawcy, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot kosztów tylko za niezrealizowany zakres Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji z Zamówienia Diety przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot kosztów tylko za niezrealizowane dni dostaw Produktu. W przypadku, gdy na Cenę Zamówienia Klient otrzymał rabat kalkulowany na podstawie liczby dni dostaw Diety w momencie składania Zamówienia, wykorzystane dni dostaw Diety są rozliczane po Cenie regularnej za dzień, jaką Klient otrzymałby za złożenie Zamówienia na taki okres w jakim realnie skorzystał z Dostaw Diety.

§ 11 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 3. W zakresie zamówionych Produktów Sprzedawca odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, tj. potwierdzenie Zamówienia, przygotowanie Produktu, jego terminową dostawa lub dostarczenie w formie elektronicznej, realizację obowiązków związanych z postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczenie Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki zamówionych Produktów w postaci pogorszenia samopoczucia czy ogólnego stanu zdrowia związane z Zamówieniami dokonanymi przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty nie stanowią profesjonalnej porady dotyczącej stanu zdrowia ani leku bądź suplementu diety, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Klient powinien skorzystać z porady lekarza lub innego właściwego specjalisty, we własnym zakresie.
 5. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie odpowiada za osiągnięcie oczekiwanych przez Klienta rezultatów Diety, faktycznego zapotrzebowania kalorycznego przy danym stylu życia Klienta lub Planu Treningowego. Nie odpowiada także za efekty związane z upodobaniami Klienta w zakresie smaków lub konsystencji posiłków oraz za skutki wykonywania ćwiczeń fizycznych opisanych w Planie Treningowym.

§ 12 Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§ 13 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu.

§ 14 Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient, umieszczając w ramach Serwisu internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi w jakimkolwiek miejscu Serwisu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o świadczenie usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

§ 15 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie internetowym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na dotychczas wyświadczone usługi elektroniczne oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas korzystania z Serwisu internetowego i jego konkretnej funkcjonalności i rozwiązuje się z chwilą zaprzestania korzystania z konkretnej funkcjonalności lub opuszczenia Serwisu internetowego. Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie. Sprzedawca nie zawiera z Klientami na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym w rozumieniu art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Na podstawie zmienionego Regulaminu zawierane będą nowe umowy.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023