Regulamin usługi Newsletter

§ 1

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług Newsletter („Regulamin”).
 2. Usługi są świadczone przez Tomasza Tabakę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tabaka Tomasz Tim z siedzibą we Wrocławiu, adres do doręczeń: ul. Kazimierza Michalczyka 13, 63-633 Wrocław, NIP: 8992151372, REGON: 932781415 (dalej: „TIM Catering” lub „Usługodawca”).
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez wysłanie maila na adres e-mail: kontakt@timcatering.com, telefon pod numer: 71 725 70 80 lub poprzez skierowanie korespondencji na adres: ul. Kazimierza Michalczyka 13, 63-633 Wrocław.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2

 1. Zapisu na newsletter może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem, że przed zapisem na Newsletter uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy („Użytkownik”).
 2. Usługi świadczone w ramach niniejszego Regulaminu polegają na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zapisania się do Newslettera oraz wysyłki Newslettera („usługi Newsletter”) pod warunkiem podania jego danych osobowych i wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W ramach usług Newsletter Użytkownikom mogą być dostarczane treści lub usługi cyfrowe w rozumieniu przepisów art. 5 i 5a) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 3. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma możliwość otrzymywania informacji marketingowych dotyczących usług świadczonych przez TIM Catering, w tym o nowościach, promocjach, aktualnej ofercie, konkursach, wydarzeniach itp.
 4. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może odpłatnie otrzymać treści, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą, dane do kontaktu znajdują się w § 1 ust. 3 powyżej.
 5. Newsletter jest wysyłany Użytkownikom nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter jest wysyłany nie rzadziej niż 1 na miesiąc.
 6. Aby zapisać się do Newslettera, Użytkownik powinien wykonać następujące kroki:
  1. podać swoje imię i adres e-mail, na który będzie wysyłany newsletter i wyrazić chęć otrzymywania Newslettera;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TIM Catering;
  3. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu;
  4. potwierdzić chęć otrzymywania Newslettera klikając na guzik: „Zapisz się”;
  5. aktywować usługę, klikając w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.
 7. Użytkownik ma obowiązek podać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.
 8. Zapisanie się do Newsletter zgodnie z procedurą określoną powyżej będzie uważane za wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. z dnia 23 czerwca 2022 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 1648).
 9. Wśród informacji dostarczanych przez TIM Catering w ramach Newslettera mogą znaleźć się treści chronione na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. z dnia 28 października 2022 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych treści jedynie w celu zapoznania się z Newsletterem i w zakresie do tego niezbędnym.

§ 3

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana z Użytkownikiem w momencie kliknięcia w przycisk „Zapisuję się” w oknie informującym o zapisie na Newsletter.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@timcatering.com
 3. Do korzystania z usługi Newsletter posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu wraz z przeglądarką internetową oraz aktywnego konta poczty e-mail.
 4. TIM Catering może w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może zostać złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Użytkowników.
 6. Korzystanie ze strony internetowej i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych. Usługodawca rekomenduje podjęcie przez Użytkownika odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Zaleca się w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania Użytkownika, w oparciu o które Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Użytkownika, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez TIM Catering lub oznaczanie ich jako spam.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego zawieszenia świadczenia usługi Newsletter w szczególności ze względu na czynności techniczne, konserwacyjne lub naprawcze jak również prace związane z rozwojem Newslettera;
  2. zaprzestania wysyłki Newslettera.
 9. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy o świadczenie usług Newsletter w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na jeden z adresów wskazanych w § 1 ust. 3 powyżej.

§ 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Newslettera zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających zapisanie się do Newslettera lub korzystanie z niego, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenia stabilności funkcjonowania strony internetowej, za pośrednictwem której istnieje możliwość zapisu na Newsletter;
  2. nie przekazywać Usługodawcy nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych;
  3. nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prawa TIM Catering, innych użytkowników Newslettera lub osób trzecich.

§ 5

 1. Reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@timcatering.com
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię jej autora, przedmiot reklamacji, żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji oraz adres e-mail klienta.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie Użytkownikowi udzielona mailowo na dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika.
 5. Użytkownik i Usługodawca będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania umowy lub świadczenia usług rozwiązywać polubownie. Jeśli kompromis okaże się niemożliwy, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Usługodawcy na drogę sądową.
 6. Więcej informacji w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów można znaleźć na stronie internetowej: https://polubowne.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi,6,pl.html.
  Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR służącej rozwiązywaniu sporów, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Tomasza Tabaka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tabaka Tomasz Tim z siedzibą we Wrocławiu, adres do doręczeń: ul. Kazimierza Michalczyka 13, 63-633 Wrocław, NIP: 8992151372, REGON: 932781415.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), a w zakresie rozpatrywania ewentualnych reklamacji – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że jej wycofanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego do momentu wycofania danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://timcatering.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7

 1. Regulamin Newslettera jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej TIM Catering: https://timcatering.pl/regulamin-uslugi-newsletter/ w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie.
 2. TIM Catering zastrzega sobie praw do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany mogą nastąpić:
  1. ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę zakresu świadczonych usług;
  2. ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu.
  3. w celu usprawnienia funkcjonowania Newslettera lub strony internetowej Usługodawcy;
  4. w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Newslettera i zapobiegania nadużyciom;
  5. ze względu na istotne zmiany sytuacji rynkowej.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej oraz przekazanie w formie mailowej Użytkownikom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania o nich Użytkowników w sposób określony powyżej. Przed wejściem w życie zmian Użytkownik ma prawo oświadczyć, że nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany. Oświadczenie takie będzie równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2023r.